MIT License (MIT)
=================

Autortiesības © `2023` `@mikecao, @n0nag0n`

Atļauja tiek piešķirta bez maksas jebkurai personai,
kas iegūst šīs programmatūras kopiju un saistītos
dokumentus (turpmāk - “Programmatūra”), lai varētu
izmantot Programmatūru bez ierobežojumiem, ieskaitot,
bet neaprobežojoties ar, tiesības izmantot, kopēt,
modificēt, apvienot, publicēt, izplatīt, sublicencēt
un/vai pārdot Programmatūras kopijas, kā arī atļaut
personām, kurām Programmatūra tiek nodrošināta, to darīt,
ievērojot sekojošos nosacījumus:

Piemērotie autortiesību paziņojumi un šī atļauja
paziņojums obligāti jāiekļauj visos kopiju vai
īpaši lielos Programmatūras daļās.

Programmatūra tiek nodrošināta “kā ir”, bez
jebkādām garantijām, izteiktām vai pieļaujamām,
ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, komerciālo
kvalitāti, piemērotību konkrētai vajadzībai un
nepārkāpšanu. Autori vai autortiesību turētāji
nav atbildīgi par nekādiem prasījumiem, zaudējumiem
vai citiem pienākumiem, vai nu, līgumtiesiski,
deliktiski vai citādi, ko rada, izriet no vai saistīti
ar Programmatūru vai tās izmantošanu vai citiem darījumiem
ar Programmatūru.